Prioritetai ir temos

Visi projektų pasiūlymai pagal programą „Erasmus+“ turėtų prisidėti prie vieno ar kelių programos politikos prioritetų.

Aktualiausias prioritetas pagal projekto tikslus.

 • HORIZONTALUS: Aplinka ir kova su klimato kaita

Papildomi prioritetai pagal projekto tikslus.

 • JAUNIMAS: jaunų žmonių įsidarbinimo galimybių stiprinimas
 • HORIZONTALUS: Skaitmeninės transformacijos sprendimas ugdant skaitmeninį pasirengimą, atsparumą ir pajėgumus

Atsižvelgti į pasirinktus prioritetus

ES nori, kad iki 2050 m. Europos žemynas taptų neutralus klimatui. Skatindami produktyvią ekonominę sistemą, siekiame suteikti su jaunimu susijusiems asmenims/organizacijoms ir jų verslui galimybių cikliškai vykdyti veiklą. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos ne tik prisidės prie klimato krizės sprendimo, bet ir suteiks jaunimui įvairių žaliųjų sektorių įgūdžių. Mūsų projektas suburs partnerius iš įvairių ES šalių, kad sukurtų produktus, kurie suteiks jaunimui žiedinei ekonomikai būtinų sektorinių įgūdžių. Projektas skatins tvarios visuomenės kūrimąsi rengiant jaunimo specialistus ir jaunimą per virtualius kursus.

COVID-19 sukėlė precedento neturintį ekonominį nuosmukį visame pasaulyje. Dėl pandemijos daugelis sektorių sustabdė arba visiškai sustabdė savo veiklą. Dėl šios padėties Europoje ir visame pasaulyje vėl išaugo nedarbas. Eurostato statistikos duomenimis, jaunimo nedarbas paskutinį 2021 m. ketvirtį Turkijoje siekė 25,7 proc., Belgijoje – 12,2 proc., Lietuvoje – 10,0 proc., Estijoje – 12,9 proc., Airijoje ir Slovakijoje – 11,2 proc. 9 . 2022 metų sausį jaunimo nedarbo lygis ES siekė 17,1 proc., o euro zonoje – 17,2 proc. Šalių partnerių duomenys vis dar rodo, kad jaunimo nedarbas yra vienas iš svarbiausių ES prioritetų.


ES jaunimo strategijos tikslas – „kokybiškas užimtumas visiems“. Projektas orientuotas į sektorių užimtumo įgūdžių suteikimą per neformaliojo mokymosi veiklas, ypač mažiau galimybių turinčiam jaunimui (NEET, migrantų jaunimas ir kt.), siekiant mažinti jaunimo nedarbą. Atsižvelgiant į žiedinių sektorių potencialą, šiuose sektoriuose vis dar dirbančių asmenų skaičius yra labai mažas. Remiantis Eurostato statistika, cikliniuose sektoriuose dirbančiųjų vidurkis yra Estija 1,71 proc. Slovakija – 2,01 %, Airija – 2,05 %, Lietuva – 1,52 %, Belgija – 1,63 %, Turkija – 1,53 %. Projektas suteiks jaunimui ekologiškų ir skaitmeninių įgūdžių, kurių jiems reikia pereinant prie žiedinės ekonomikos.

Projekto produktų dėka jaunimas sužinos naujos informacijos apie verslo modelius, įmones ir institucijas tvariems sektoriams. Projekto produktai bus gaminami ir prieinami kaip atviras švietimo šaltinis jaunimui ir visiems susijusiems sektoriams.
Remiantis Skaitmeninio švietimo veiksmų planu, daugiau nei 1 iš 5 jaunuolių ES nepasiekia bazinio skaitmeninių įgūdžių lygio. Su projekto produktais (virtualūs kursai, socialinių tinklų kampanija) su jaunimu susijusios organizacijos naudos skaitmenines technologijas mokymuisi ir dalyvavimui. Tai padės pereiti prie veiksmingo skaitmeninio švietimo didinant jų pajėgumus įmonių veikloje. Virtualūs kursai skatina tikslinę auditoriją mokytis internete ir skatina naudotis skaitmeninėmis technologijomis tiek įmonėje, tiek asmeniškai. Kaip konsorciumas, mes plėtosime savo skaitmeninės rinkodaros strategijas, parengdami efektyvią socialinės žiniasklaidos kampaniją.

Projekte nagrinėjamos temos

 • Aplinka ir klimato kaita
 • Jaunimo įsidarbinimo galimybės
 • Skaitmeninis turinys, technologijos ir praktika

Projekto aprašymas

Klimato kaita ir aplinkos blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Europai ir pasauliui. Kad galėtų įveikti šiuos iššūkius, Europos Sąjungai reikia naujos augimo strategijos, kuri pavers ją modernia, efektyviai naudojančia išteklius ir konkurencinga ekonomika. Klimato veiksmai yra Europos žaliojo kurso – plataus užmojo priemonių paketo, apimančio nuo ambicingo šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo iki investicijų į naujausius mokslinius tyrimus ir inovacijas ir Europos gamtinės aplinkos apsaugos, esmė. Kasmet Europoje sunaudojame 8 gigatonas medžiagos. Dauguma šių medžiagų greitai virsta atliekomis, o mažiau nei 10 % panaudojama pakartotinai arba perdirbama. Medžiagų ir produktų gavyba, perdirbimas, gamyba ir vartojimas sukelia ketvirtadalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų Europoje ir trečdalį visame pasaulyje.

Tai sukuria didžiulį ekologinį pėdsaką. Siekiant sumažinti šio pėdsako padarinius ir įveikti klimato krizę, ES ir visame pasaulyje būtina integruoti naudojamas medžiagas į tvaresnes žiedines ekonomikos sistemas.

Perėjimas prie tvarios ekonominės sistemos yra esminė naujosios ES pramonės strategijos dalis. Neseniai atliktame tyrime apskaičiuota, kad žiedinės ekonomikos principų taikymas ES ekonomikoje gali iki 2030 m. padidinti ES BVP maždaug 0,5 % ir sukurti apie 700 000 naujų darbo vietų. 2012–2018 m. su žiedine ekonomika susijusių darbo vietų skaičius ES išaugo 5 % ir pasiekė 4 mln. Jei darbuotojai įgis įgūdžių, reikalingų pereinant prie ekologiško perėjimo, galima tikėtis, kad cirkuliacija turės teigiamą poveikį darbo vietų kūrimui. Socialinės ekonomikos, kaip žiedinės ekonomikos darbo vietų kūrimo pradininkės, potencialas dar labiau sustiprins Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo veiksmų planą, visų pirma abipusę naudą remti ekologišką perėjimą ir stiprinti socialinę įtrauktį. Be to, dėl cikliškumo galima įveikti niokojančią klimato kaitos grėsmę ir spaudimą ištekliams, kuriant tvaresnę ekonomikos sistemą.


Ciklinė ekonomikos sistema gali atverti svarbias galimybes užkirsti kelią jaunimo nedarbui ir suteikti jaunimui ekologiškų įgūdžių. Projekto tikslas – per skaitmenines priemones ir žaidimų metodus suteikti mažiau galimybių turintiems jaunuoliams žiedinės ekonomikos įgūdžių. Projektas skatina jaunimą imtis veiksmų mažinant jaunimo nedarbą ir sprendžiant klimato krizę. Šiuo atžvilgiu jis tiesiogiai padeda siekti 7-ojo ir 10-ojo ES jaunimo strategijos tikslų..

Projektas suteikia galimybę jaunimui įgyti naujų žinių apie ekonomiką, dizainą ir verslo modelius, taip pat panaudoti jas žiedinės ekonomikos įgūdžiams ugdyti. Projektas skatina tarpsektorinį bendradarbiavimą didinant žaliuosius jaunų žmonių įgūdžius, būtinus pereiti prie žiedinės ekonomikos. Palauždama COVID-19 spaudimą ekonomikai ir užimtumui, žiedinė ekonomika gali pasiūlyti sprendimą, kuris atvers duris ekologiškoms darbo vietoms. Mūsų tikslas yra suteikti žemos kvalifikacijos jaunimui žiedinės ekonomikos įgūdžių, taikant mokymosi metodus, pagrįstus skaitmeninėmis priemonėmis ir žaidimu. Mūsų tikslai;

 • * Skatinti jaunų žmonių, turinčių žiedinių ir žaliųjų įgūdžių, verslumą, socialinį verslumą ir aktyvų pilietiškumą
 • * Didinti informuotumą, kad cikliška veikla plačiai paplito visuomenėje
 • * Teikti neformalaus mokymosi priemones jaunimo operatoriams žiedinės ekonomikos mokymams vesti
 • * Didinti įsidarbinimo galimybes žemos kvalifikacijos jaunimui suteikiant cirkuliacinių įgūdžių
 • * Sukurti naujoviškus įrankius/medžiagas, pagrįstas skaitmeniniu ir žaidimu, skirtu žiediniams įgūdžiams įgyti
 • * Skatinti jaunimo organizacijas, įmones ir universitetus užsiimti daugiau žiedine veikla

Tikėtini rezultatai, kai projektas bus baigtas;

 • * Žiedinės ekonomikos vadovas: neformalioji mokymosi medžiaga jaunimo operatoriams ir ugdys tikslinių grupių žiedinius ir ekologiškus įgūdžius.
 • * 3 žiedinės ekonomikos ir žaliųjų įgūdžių virtualių kursų moduliai
 • * 500 žmonių dalyvauja virtualiuose kursuose (100 iš kiekvienos šalies)
 • * Žiedinės ekonomikos edukacinis pabėgimo kambarių žaidimas: sukurtas žiedinės ekonomikos žaidimas su 6 skirtingais scenarijais, leidžiantis jauniems žmonėms smagiai praleisti laiką ir mokytis patiems.
 • * Vartotojo vadovas/instrukcijos, QR kodai ir žaidimų patarimai
 • * 6 dauginimo įvykiai visose partnerių šalyse
 • * 240 projekto rezultatų gavėjų multiplikatoriuose (jaunimas / jaunimas operatoriai)
 • * 150 jaunimo ekspertų (po 25 žmones iš kiekvienos šalies) mokėsi per vietos projekto veiklą
 • * Internetiniai/debesų aplankai su projekto informacija („Google“ diskas, „Yandex“ diskas ir kt.) • * Projekto pristatymas; sklaidos paketas rezultatams platinti ir naudoti (projekto svetainė, socialinės žiniasklaidos paskyros, logotipas, 4 biuleteniai per 6 mėnesius, 2 pranešimai spaudai kiekvienoje šalyje, brošiūros)
 • * Šiame darbo pakete valdymo priemonės, tarptautiniai projektų susitikimai ir sutartys (projekto valdymo planas, komunikacijos planas, kokybės planas ir stebėsenos vertinimo strategija, rizikos planas, mėnesiniai veiksmų planai, sklaidos ir tvarumo planas, 4 tarptautiniai susitikimai ir jų darbotvarkė bei protokolai). susitikimai)
 • * Ugdyti žaliuosius ir žiedinius jaunų žmonių įgūdžius kokybiškam užimtumui.
 • * Sustiprinti žemos kvalifikacijos jaunimo įsidarbinimo įgūdžiai.

 • * Kovojant su klimato kaita išaugo tikslinių grupių aktyvaus pilietiškumo ir socialinio verslumo ypatybės.

Projektas yra novatoriškas įvairiais ir vienas kitą papildančiais elementais, įskaitant žaliųjų įgūdžių ir verslumo ugdymą, siekiant sukurti jaunimo užimtumo galimybes žiediniuose sektoriuose, skaitmeninių priemonių integravimą ir žaidimus kovojant su klimato kaita. Projekto metu bus sukurtos naujos specializuotos priemonės ir ištekliai, skirti pašalinti nepasiturinčio jaunimo poreikius ir užimtumo įgūdžių spragas, derinant žaidimų pedagogikos, technologijų ir neformalaus mokymosi metodų naujoves su šiais produktais:
* Žiedinės ekonomikos virtualūs kursai ir vadovas, paremtas neformaliojo mokymosi metodais jaunimo darbuotojams/institucijoms
* Pabėgimo kambarių žaidimas, kuris padidins jaunimo sektorines žinias, įgūdžius ir sąmoningumą


Projekte dalyvaujančioms organizacijoms bus suteikta tokia naujoviška nauda:
1. Siekiant skatinti verslumą, neformalaus mokymosi metodai ir jaunų žmonių įgūdžiai šioje srityje bus labiau remiami vietos/nacionalinėje/tarptautinėje arenoje. Didinant gebėjimus plėtoti neformaliojo mokymosi metodus darbe su jaunimu, bus užtikrinta daugiau jaunų žmonių socialinė įtrauktis..
2. Bus įgyjama patirtis kuriant produktus, kurie suburs visas suinteresuotąsias šalis, kad ugdytų žiedinius įgūdžius ir suteiktų daugiau galimybių jaunimui.

3. Projekto rezultatais bus plėtojama jaunų žmonių savarankiško mokymosi patirtis ir tai prisidės prie įgūdžių skirtumų tarp asmenų mažinimo..
4. Skaitmeninė medžiaga, sukurta kaip atviras švietimo šaltinis, padės daugeliui suinteresuotųjų šalių vystyti nepalankioje padėtyje esančias grupes dirbant su jaunimu..
5. Dalyvaujančios institucijos stiprina savo projektų valdymo gebėjimus ir visos Europos verslo tinklus, skirtus darbui su jaunimu.

Projekto konsorciumas jau ne pirmus metus vykdo socialinės įtraukties, užimtumo, neformaliojo švietimo programas ir įgūdžių ugdymo veiklas mažiau galimybių turinčiam ir nepalankioje padėtyje esančiam jaunimui. Projektas skatina jaunimo verslumo įgūdžių ugdymą, aktyvų pilietiškumą, didesnį įsitraukimą į socialines problemas ir užimtumą pasitelkiant skaitmenines priemones ir žaidimus. Siekdami sukurti novatoriškas verslumo priemones ir neformalaus mokymosi medžiagą, mūsų projektas papildo esamus projektus ir konsorciumo darbą, duodamas apčiuopiamų rezultatų jaunimo nedarbo srityje, remdamas žemos kvalifikacijos jaunimą, kurdamas tvarias bendruomenes ir kovodamas su klimato krize.


POSTAL 3 kaip įtraukiosios Žaliosios mokymosi vietos KA2 projektu siekiama paversti vis didesnį vartotojų skaičių sąmoningais gamintojais, didinant informuotumą apie miesto sodininkystę ir gamtos išteklių ciklus, prisidedant prie aplinkos apsaugos ir klimato kaitos mažinimo..
* KARAVAN (TR): Projektu „Nuo emocijų valdymo iki emocinio atsparumo“ siekiama plėtoti žaidimų ir novatorišką pedagogiką, siekiant padidinti jaunų suaugusiųjų socialinę gerovę verslo gyvenime.
* AISR; Gen-Z: Socialinės žiniasklaidos verslumo kompetencijų ir galimybių ugdymas sujungia socialinės žiniasklaidos pasaulio teikiamas galimybes ir motyvaciją, kuri skatina jaunus žmones ugdyti įsidarbinimo ir verslumo įgūdžius..

* Edu 4U; Projekto „Socialinio verslumo darbe su jaunimu“ pridėtinė vertė analizuoja jaunimo sektoriui tinkančio socialinio verslumo sampratą, metodus ir vertybes bei pateikia jaunimo darbuotojams realių pavyzdinių jaunųjų socialinių verslininkų veiklos pavyzdžių.
* Wordlnet; „Dragon Dreamers“: tai projektas, kuriuo siekiama perduoti įrankius ir gebėjimus jauniems darbuotojams ir jaunimui, siekiant kartu kurti tvarius projektus, skatinti verslumą ir socialinę įtrauktį jaunimo bendruomenėse..

Kova su klimato kaita yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos prioritetų, o mūsų projektas yra pagrindinis. Šis prioritetas įgyvendinamas vykdant formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklą skirtinguose Erasmus+ programos sektoriuose (mokyklinis, suaugusiųjų, profesinis švietimas ir kt.). Todėl projekto produktai gali būti naudojami įvairiose programos srityse. Pavyzdžiui, pabėgimo kambario žaidimas su kilpomis gali būti smagi skaitmeninė medžiaga pamokose, susijusiose su aplinkos ir klimato temomis, tokiomis kaip mokslas ir geografija. Projekto partneriai atstovauja įvairių Europos šalių organizacijoms, turinčioms skirtingą profilį ir patirtį.


Šios organizacijos dalyvavo daugelyje skirtingų Erasmus+ programos remiamų projektų. Šie projektai yra iš jaunimo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir mokyklinio švietimo sričių ir leido konsorciumui užmegzti bendradarbiavimo tinklus su įvairiomis institucijomis ir organizacijomis. Turėdamas savo ankstesnę patirtį, konsorciumas gali prisidėti prie stipraus poveikio įvairiose Erasmus+ programos srityse, skleisdamas projekto rezultatus esamuose tinkluose. Mūsų projektas tiesiogiai tarnauja ES įgūdžių darbotvarkei, nes remia jaunų žmonių skaitmeninių įgūdžių ir žaliųjų įgūdžių ugdymą žiediniuose sektoriuose

Projektas sujungia 6 skirtingų institucijų iš 5 šalių patirtį ir sukuria ES masto sinergiją ugdant jaunų žmonių įgūdžius, susijusius su žiedine ekonomika. Žiedinė ekonomika yra vienas iš ES politikos prioritetų, o šalių partnerių darbas šioje srityje prisidės prie tvarių bendruomenių kūrimo, ekologiškų perėjimų ir ES kovos su klimatu. Siekiant užkirsti kelią jaunimo nedarbui, kuris yra viena iš pagrindinių ES šalių problemų, visi partneriai į projektą žiūrės iš savo nacionalinės perspektyvos ir pagal savo kompetenciją prisidės prie inovatyvių su jaunimo sektoriumi susijusių produktų kūrimo. Tarptautinio bendradarbiavimo projektų rezultatų sklaida platesnėms auditorijoms skatina naujų bendradarbiavimo tinklų plėtrą.


Reikia analizės

Norint pereiti prie ekologiškos ekonomikos, reikia iš esmės pakeisti viso pasaulio darbuotojų vaidmenis ir įgūdžius. Mūsų tinklo darbuotojų ir organizacijų gebėjimų stiprinimas ugdant žaliuosius, apykaitinius ir skaitmeninius NEET ir mažiau galimybių turinčio jaunimo įgūdžius
- NEET žinių, įgūdžių ir supratimo apie žiedines sistemas didinimas
- Žaliųjų technologijų ir gamybos procesų diegimas bei juos diegsiančio personalo įgūdžių ugdymas
- Jaunimo specialistų, mokytojų ir instruktorių aprūpinimas naujausia informacija apie aplinkosaugos problemas ir ekologiškus įgūdžius
- Informuotumo apie ekologiškas darbo galimybes didinimas ir bendradarbiavimo plėtojimas darbo ir darbuotojų derinimo srityje, įskaitant mokymo galimybes
- Mūsų konsorciumui suteikiame apvalesnę ir ekologiškesnę struktūrą


- Institucinių gebėjimų ugdymas įdarbinant nepalankioje padėtyje esantį jaunimą, vykdant įtraukesnę ir prieinamesnę neformaliojo mokymosi veiklą
- Žiedinės ekonomikos praktikos įgyvendinimas mūsų institucijose
- Informuotumo apie žaliųjų ir žiedinių įgūdžių svarbą kovojant su klimato kaita ir aplinkos tarša didinimas
- Socialinės atsakomybės ugdymas

1. PARTNERIŲ ORGANIZACIJŲ DALYVIAI: Vadovai, instruktoriai, jaunimo ekspertai tyrėjai, projektų vadovai, administracijos darbuotojai ir kiti specialistai sudarys tiesiogiai su projekto vystymu susijusių partnerių personalą. Personalas, dirbantis su projektu asmeniniu / profesiniu lygiu;
- Skleisti informaciją apie projekto produktus
- Motyvuoti potencialius projekto rezultatų vartotojus
- Skatinti galimas iniciatyvas, sukurtas per projektinę veiklą
- Remti kitas iniciatyvas, įkvėptas projekto
- Dalyvavimas multiplikatoriuose, kuriuose pristatomas projektas ir jo produktai
- Europos lygmens tinklų kūrimas kryžminių įgūdžių ir susijusių problemų klausimais projekte.
- Keistis patirtimi su kitais specialistais ir projektų vadovais.


2. JAUNIMAS (įskaitant mažiau galimybių turinčius): bus vykdoma efektyvi socialinių tinklų kampanija, skatinanti jaunimą dalyvauti veikloje. Kampanijos metu bus išreiškiama tokia informacija kaip renginio laikas, valanda, prieigos sąlygos, turinys ir pranešėjai.
- 100–500 žmonių iš kiekvienos šalies su žiedinės ekonomikos virtualiais kursais
- Iš viso 250 žmonių, po 50 iš kiekvienos šalies su pabėgimo kambarių žaidimu
3. JAUNIMO DARBUOTOJAI (ekspertai, instruktoriai, visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų atstovai): bus organizuojami vizitai institucijose ir siunčiami kvietimai pakviesti juos į projekto veiklą. Darbotvarkė su informacija apie renginio tikslus, veiklas ir kt. bus pristatyta dalyviams kvietimais. Informacines formas su personalo profiliu jaunimo operatoriai išsiųs renginio organizatoriaus įstaigai/organizacijai el..
- Green and Circular Skills Handbook treneris rengia 10 žmonių iš kiekvienos šalies, iš viso 50 žmonių
- Iš viso projekto dauginimo renginiuose dalyvavo 200 žmonių, po 40 iš kiekvienos šalies.
4. ES masto įmonės, jaunimo organizacijos ir viešosios institucijos
- 25 įstaigos/organizacijos, iš kurių 5 yra bendradarbiavimo partneriai

Nustatant poreikius buvo vadovaujamasi dviem skirtingais būdais. Šie:
1. Tarptautinių studijų tyrimas: Tarptautinės darbo organizacijos Įgūdžių ir įsidarbinimo departamento, bendradarbiaujant su Europos profesinio mokymo plėtros centru (Cedefop), pasaulinio tyrimo dėl įgūdžių poreikių ekologiškesnėms ekonomikoms rezultatai yra didelė poreikių analizės pavyzdys. mūsų projekte. Kadangi šis tyrimas buvo atliktas 21 šalyje, kurioje gyvena 60 procentų pasaulio gyventojų, 59 procentus pasaulio BVP ir 49 procentus pasaulinio CO2 išmetimo. Šalių tyrimais nustatyta, kad užimtumo, taigi ir įgūdžių, pokyčius lemia keturi pokyčiai: fiziniai aplinkos pokyčiai, politika ir reglamentai, technologijos ir inovacijos, ekologiškesnės produktų ir paslaugų rinkos bei vartotojų įpročiai.


2. Apklausos tyrimas: 6 organizacijos, sudarančios mūsų konsorciumą, pritaikė klausimynus, įskaitant žaliųjų įgūdžių rinkinį, tiek savo įmonių darbuotojams, tiek 500 žmonių nuo 15 iki 30 metų savo šalyse. Pagal apklausos rezultatus dalyviai; 48% taršos prevencija, 37% atliekų prevencija, 57% atsinaujinančios energijos gamyba, 43% aplinkos gerinimas, 56% ekosistemų valdymas, 38% tvarumo ugdymas, 54% aplinkosaugos auditas, Padaryta išvada, kad 41% neturėjo pakankamai informacijos apie aplinkos finansavimą. , 58 % aplinkos politikai, 63 % tvarumo tyrimams ir 29 % tvariam vystymuisi

Žemos kvalifikacijos jaunimas sudaro nepalankią grupę ieškant darbo. Projekto metu bus sukurtos naujoviškos priemonės, kurios suteiks jaunimui ekologiškų ir tvarių įgūdžių, kurių reikia žiedinei ekonomikai, ir sudarys galimybes kokybiškam užimtumui. Projekto partneriai praturtins neformaliojo mokymosi metodus/priemones jaunimo sektoriuje, naudodamiesi novatoriškomis ir šiuolaikiškomis technologijomis, siekdami apčiuopiamų rezultatų. Visų partnerysčių darbuotojai tobulins savo asmeninius/profesinius profilius, tarpusavyje dalindamiesi žiniomis ir patirtimi. Jis pagrįstas vadovo, virtualių kursų, pabėgimo kambario žaidimų kūrimu, vietos projektų darbu, dauginimo renginiais, sklaida ir tinklų kūrimo veikla, siekiant patenkinti konsorciumo ir tikslinių grupių poreikius.

Projekto produktai; Bus prieinamos ir kokybiškos mokymosi priemonės, skirtos jaunimui ir jaunimo operatoriams mokyti žiedinės ekonomikos klausimais. Virtualiuose kursuose su tiksline auditorija bus sujungtas struktūrizuotas turinys apie žiedinę ekonomiką ir šios srities ekspertai. Didės geresnės kvalifikacijos jaunimo noras dalyvauti žiedinėje veikloje ir jų iniciatyvos sprendžiant klimato krizę. Žalesnius įgūdžius turintys jaunuoliai turės geresnį užimtumo profilį, nes pripažins darbo galimybes šiuose sektoriuose.


Pabėgimo kambarių žaidimas suteiks kompetencijų, kurias turėtų turėti jaunimas pereinant nuo linijinės ekonomikos prie žiedinės ekonomikos sistemos. Žaidimai paskatins jaunus žmones tyrinėti žiedinių sektorių įgūdžius, socialinį verslumą ir aktyvų pilietiškumą. Vietinė veikla ir dauginimo renginiai užtikrins platinimą ir naudojimą, kuris perkels produktų naudojimą iš vietinio į tarptautinį. Tinklų kūrimo veikla suteiks pagrindą visiems partneriams susisiekti su jais ir dalytis projekto rezultatais, siekiant užmegzti naują bendradarbiavimą vietos / regiono / nacionaliniu / ES lygmeniu.

Video Image
Partnerių organizacijos