Loader

Priority a témy

Všetky návrhy projektov v rámci programu Erasmus+ by mali prispievať k jednej alebo viacerým politickým prioritám programu.

Najrelevantnejšia priorita podľa cieľov projektu.

 • HORIZONTÁLNE: Životné prostredie a boj proti klimatickým zmenám

Dodatočné priority podľa cieľov projektu.

 • MLÁDEŽ: Posilnenie zamestnateľnosti mladých ľudí
 • HORIZONTÁLNE: Riešenie digitálnej transformácie prostredníctvom rozvoja digitálnej pripravenosti, odolnosti a kapacity

Venujte sa vybraným prioritám

EÚ chce, aby bol európsky kontinent klimaticky neutrálny do roku 2050. Naším cieľom je posilniť osoby/organizácie súvisiace s mládežou a ich podniky pre cyklické aktivity podporovaním produktívneho ekonomického systému. Prechod na obehové hospodárstvo prispeje nielen k riešeniu klimatickej krízy, ale mladým ľuďom poskytne aj celý rad zelených sektorových zručností. Náš projekt spojí partnerov z rôznych krajín EÚ, aby vytvorili produkty, ktoré mladým ľuďom poskytnú odvetvové zručnosti potrebné pre obehové hospodárstvo. Projekt podporí vytváranie trvalo udržateľných spoločností školením mladých odborníkov a mládeže prostredníctvom virtuálnych kurzov.

COVID-19 viedol k bezprecedentnej ekonomickej recesii na celom svete. V dôsledku pandémie mnohé odvetvia pozastavili alebo úplne zastavili svoju činnosť. Táto situácia spôsobila, že nezamestnanosť sa opäť objavila v Európe, ako aj vo svete. Podľa štatistík Eurostatu bola nezamestnanosť mladých v poslednom štvrťroku 2021 25,7 % v Turecku, 12,2 % v Belgicku, 10,0 % v Litve, 12,9 % v Estónsku, 11,2 % v Írsku a na Slovensku 12, 9. V januári 2022 bola miera nezamestnanosti mladých ľudí 17,1 % v EÚ a 17,2 % v eurozóne. Dôkazy z partnerských krajín stále ukazujú, že nezamestnanosť mladých ľudí je jednou z hlavných priorít EÚ.


Cieľom stratégie EÚ pre mládež je „kvalitné zamestnanie pre všetkých“. Projekt sa zameriava na poskytovanie sektorových pracovných zručností prostredníctvom neformálnych vzdelávacích aktivít, najmä pre mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami (NEET, prisťahovalecká mládež atď.) na zníženie nezamestnanosti mládeže. Vzhľadom na potenciál obehových sektorov je počet jednotlivcov, ktorí stále pracujú v týchto sektoroch, veľmi nízky. Podľa štatistík Eurostatu je priemer tých, ktorí pracujú v cyklických sektoroch, Estónsko 1,71 %. Slovensko je 2,01 %, Írsko 2,05 %, Litva 1,52 %, Belgicko 1,63 %, Turecko 1,53 %. Projekt poskytne mladým ľuďom zelené a digitálne zručnosti, ktoré potrebujú pri prechode na obehové hospodárstvo.

Vďaka produktom projektu sa mladí ľudia dozvedia nové informácie o podnikateľských modeloch, podnikoch a inštitúciách pre udržateľné sektory. Produkty projektu budú vytvorené a dostupné ako otvorený vzdelávací zdroj pre mládež a všetky súvisiace sektory.
Podľa Akčného plánu digitálneho vzdelávania viac ako 1 z 5 mladých ľudí v EÚ nedosahuje základnú úroveň digitálnych zručností. S produktmi projektu (virtuálne kurzy, kampaň na sociálnych médiách) budú organizácie s mládežou využívať digitálne technológie na učenie a účasť. To podporí prechod na efektívne digitálne vzdelávanie zvýšením ich kapacity v podnikových aktivitách. Virtuálne kurzy povzbudzujú cieľovú skupinu, aby sa učila online, a núti ju využívať digitálne technológie vo firme aj osobne. Ako konzorcium budeme rozvíjať naše digitálne marketingové stratégie prípravou efektívnej kampane na sociálnych sieťach.

Témy, ktorým sa projekt venuje

 • Životné prostredie a klimatické zmeny
 • zamestnateľnosť mládeže
 • Digitálny obsah, technológie a postupy

Popis projektu

Klimatické zmeny a zhoršovanie životného prostredia sú existenčnou hrozbou pre Európu a svet. Na splnenie týchto výziev potrebuje Európska únia novú stratégiu rastu, ktorá ju premení na moderné, konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. Opatrenia v oblasti klímy sú jadrom Európskej zelenej dohody, ambiciózneho balíka opatrení siahajúcich od ambiciózneho znižovania emisií skleníkových plynov po investície do najnovšieho výskumu a inovácií a ochranu životného prostredia Európy. Ročne v Európe spotrebujeme 8 gigaton materiálu. Väčšina týchto materiálov sa rýchlo mení na odpad a menej ako 10 % sa opätovne používa alebo recykluje. Ťažba, spracovanie, výroba a spotreba materiálov a produktov sú zodpovedné za štvrtinu emisií skleníkových plynov v Európe a za tretinu celosvetovo.

To vytvára obrovskú environmentálnu stopu. S cieľom znížiť účinky tejto stopy a prekonať klimatickú krízu je potrebou EÚ a celého sveta integrovať používané materiály do udržateľnejších systémov obehového hospodárstva..

Prechod na udržateľný hospodársky systém je podstatnou súčasťou novej priemyselnej stratégie EÚ. Nedávna štúdia odhaduje, že uplatňovanie zásad obehového hospodárstva v hospodárstve EÚ má potenciál zvýšiť HDP EÚ do roku 2030 približne o 0,5 %, čím sa vytvorí približne 700 000 nových pracovných miest. V rokoch 2012 až 2018 sa počet pracovných miest spojených s obehovým hospodárstvom v EÚ zvýšil o 5 % na 4 milióny. Za predpokladu, že zamestnanci získajú zručnosti požadované ekologickým prechodom, možno očakávať, že obehovosť bude mať pozitívny čistý vplyv na vytváranie pracovných miest. Potenciál sociálnej ekonomiky ako priekopníka vo vytváraní pracovných miest v obehovom hospodárstve ešte viac posilní akčný plán na implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv, najmä so vzájomnými výhodami podpory zeleného prechodu a posilnenia sociálneho začlenenia. Okrem toho je možné vďaka cyklickosti prekonať ničivú hrozbu klimatických zmien a tlak na zdroje rozvojom udržateľnejšieho ekonomického systému.


Cyklický ekonomický systém môže otvoriť dôležitú príležitosť pri predchádzaní nezamestnanosti mladých ľudí a poskytovaní zelených zručností mladým ľuďom. Cieľom projektu je vybaviť mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami zručnosťami obehového hospodárstva prostredníctvom digitálnych nástrojov a metód gamifikácie. Projekt povzbudzuje mládež, aby prijala opatrenia na zníženie nezamestnanosti mládeže a riešenie klimatickej krízy. V tomto smere priamo slúži 7. a 10. cieľom Stratégie EÚ pre mládež.

Projekt poskytuje mladým ľuďom príležitosti na získanie nových vedomostí o ekonomike, dizajne a obchodných modeloch, ako aj ich využitie na rozvoj zručností obehového hospodárstva. Projekt podporuje medzisektorovú spoluprácu zvyšovaním zelených zručností mladých ľudí potrebných na prechod na obehové hospodárstvo. Pri prekonaní tlaku COVID-19 na ekonomiky a zamestnanosť môže obehové hospodárstvo ponúknuť riešenie, ktoré otvorí dvere zeleným pracovným miestam. Naším cieľom je vybaviť nízkokvalifikovanú mládež zručnosťami obehového hospodárstva prostredníctvom vzdelávacích metód založených na digitálnych nástrojoch a gamifikácia. Naše ciele;

 • * Podpora podnikania, sociálneho podnikania a aktívneho občianstva mladých ľudí s obehovými a zelenými zručnosťami
 • * Zvyšovanie povedomia o cyklických aktivitách, aby sa v spoločnosti rozšírili
 • * Poskytovanie nástrojov neformálneho vzdelávania pre mládežníckych operátorov na vykonávanie školení o obehovom hospodárstve
 • * Zvýšenie pracovných príležitostí vybavovaním nízkokvalifikovanej mládeže kruhovými zručnosťami
 • * Produkovať inovatívne nástroje/materiály založené na digitále a gamifikácii na získanie kruhových zručností
 • * Povzbudzovanie mládežníckych organizácií, podnikov a univerzít, aby sa viac zapájali do obehových aktivít

Očakávané výsledky po dokončení projektu;

 • * Príručka obehového hospodárstva: Neformálny vzdelávací materiál pre mladých operátorov a bude rozvíjať obehové a zelené zručnosti cieľových skupín.
 • * 3 moduly virtuálnych kurzov obehového hospodárstva a zelených zručností
 • * 500 ľudí sa zúčastňuje virtuálnych kurzov (100 z každej krajiny)
 • * Vzdelávacie únikové miestnosti obehovej ekonomiky: Bola vytvorená hra obehovej ekonomiky so 6 rôznymi scenármi, ktorá umožňuje mladým ľuďom zabávať sa a učiť sa sami.
 • * Používateľská príručka/pokyny, QR kódy a tipy pre hry
 • * 6 multiplikačných podujatí vo všetkých partnerských krajinách
 • * 240 príjemcov výsledkov projektu v multiplikačných podujatiach (mladí ľudia/mládežníci)
 • * 150 expertov na mládež (25 ľudí z každej krajiny) vyškolených prostredníctvom miestnych projektových aktivít
 • * Online/cloudové priečinky s informáciami o projekte (disk Google, yandex atď.) • * Prezentácia projektu; diseminačný balík na distribúciu a využitie výsledkov (webová stránka projektu, účty sociálnych médií, logo, 4 bulletiny v 6-mesačných obdobiach, 2 tlačové správy v každej krajine, brožúry)
 • * V tomto pracovnom balíku sú nástroje riadenia, nadnárodné projektové stretnutia a zmluvy (plán projektového manažmentu, komunikačný plán, plán kvality a stratégia hodnotenia monitorovania, plán rizík, mesačné akčné plány, plán šírenia a udržateľnosti, 4 nadnárodné stretnutia a program a zápisnice z nich stretnutia)
 • * Rozvinuté zelené a obehové zručnosti mladých ľudí pre kvalitné zamestnanie.
 • * Posilnili sa pracovné zručnosti nízkokvalifikovanej mládeže.

 • * Charakteristiky aktívneho občianstva a sociálneho podnikania cieľových skupín sa v boji proti klimatickým zmenám zvýšili.

Projekt je inovatívny v rôznych a doplnkových prvkoch vrátane rozvoja zelených zručností a podnikania s cieľom vytvoriť pracovné príležitosti pre mladých ľudí v obehových sektoroch, integrácia digitálnych nástrojov a gamifikácia v boji proti zmene klímy. V rámci projektu sa navrhnú nové špecializované nástroje a zdroje na riešenie potrieb a medzier v pracovných zručnostiach znevýhodnenej mládeže, pričom sa skombinujú inovácie v pedagogike gamifikácie, technológii a metódach neformálneho vzdelávania s nasledujúcimi produktmi::
* Virtuálne kurzy a príručka obehovej ekonomiky založené na metódach neformálneho vzdelávania pre pracovníkov s mládežou/inštitúcie
* Hra Escape rooms, ktorá zvýši sektorové znalosti, zručnosti a povedomie mladých ľudí


Projekt poskytne zúčastneným organizáciám nasledujúce inovatívne výhody:
1. S cieľom podporiť podnikanie budú na miestnej/národnej/medzinárodnej scéne výraznejšie podporované metódy neformálneho vzdelávania a zručnosti mladých ľudí v tejto oblasti. Sociálna inklúzia väčšieho počtu mladých ľudí sa zabezpečí zvýšením schopnosti rozvíjať metódy neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.
2. Získajú sa odborné znalosti pri vývoji produktov, ktoré spájajú všetky zainteresované strany s cieľom rozvíjať obehové zručnosti a poskytujú v tomto smere viac príležitostí pre mladých ľudí.

3. Vďaka výstupom projektu sa rozvinú samovzdelávacie skúsenosti mladých ľudí a prispeje to k zníženiu rozdielov v zručnostiach medzi jednotlivcami..
4. Digitálne materiály vytvorené ako otvorený vzdelávací zdroj budú viesť mnohé zainteresované strany v tejto oblasti k rozvoju znevýhodnených skupín v práci s mládežou.
5. Zúčastnené inštitúcie posilňujú svoje kapacity projektového manažmentu a celoeurópske obchodné siete pre prácu s mládežou.

Projektové konzorcium už roky realizuje sociálnu inklúziu, zamestnanosť, programy neformálneho vzdelávania a rozvoj zručností pre mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami a znevýhodneným prostredím. Projekt podporuje rozvoj podnikateľských zručností mladých ľudí, aktívne občianstvo, väčšie zapojenie sa do sociálnych problémov a zamestnanosť prostredníctvom digitálnych nástrojov a hier. Náš projekt, ktorého cieľom je vyvinúť inovatívne podnikateľské nástroje a neformálne vzdelávacie materiály, dopĺňa existujúce projekty a prácu konzorcia tým, že prináša hmatateľné výsledky v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí, podporuje nízkokvalifikovanú mládež, vytvára udržateľné komunity a rieši klimatickú krízu.


POSTAL 3 as inclusive Green Learning places KA2 projekt má za cieľ premeniť čoraz väčší počet spotrebiteľov na uvedomelých výrobcov zvyšovaním povedomia o mestskom záhradníctve a cykloch prírodných zdrojov, prispievaním k ochrane životného prostredia a znižovaním klimatických zmien..
* KARAVAN (TR): Cieľom projektu Od emocionálneho manažmentu k emocionálnej odolnosti je vyvinúť gamifikáciu a inovatívne pedagogiky na zvýšenie sociálneho blahobytu mladých dospelých v podnikateľskom živote.
* AISR; Projekt Gen-Z: Rozvoj kompetencií a príležitostí pre podnikanie v sociálnych médiách spája príležitosti poskytované svetom sociálnych médií a motiváciu, ktorá vedie mladých ľudí k rozvoju zamestnateľnosti a podnikateľských zručností..

* Edu 4U; Pridaná hodnota projektu Sociálne podnikanie v práci s mládežou analyzuje koncepciu, metódy a hodnoty sociálneho podnikania vhodné pre mládežnícky sektor a poskytuje pracovníkom s mládežou reálne modelové príklady mladých sociálnych podnikateľov v praxi.
* Wordlnet; „Dragon Dreamers“: Ide o projekt, ktorého cieľom je preniesť nástroje a kapacity na mladých pracovníkov a mládež s cieľom vytvoriť udržateľné projekty v spolupráci s cieľom podporiť podnikanie a sociálne začlenenie v komunitách mládeže..

Boj proti klimatickým zmenám je jednou z hlavných priorít Európskej únie a na náš projekt sa zameriavame. Táto priorita je riešená v aktivitách formálneho a neformálneho vzdelávania v rôznych sektoroch programu Erasmus+ (školské vzdelávanie, dospelí, odborné vzdelávanie atď.). Preto je možné projektové produkty použiť v rôznych oblastiach programu. Napríklad cyklická úniková hra môže byť zábavným digitálnym materiálom na hodinách zahŕňajúcich environmentálne a klimatické témy, ako sú veda a geografia. Partneri projektu zastupujú organizácie z rôznych európskych krajín s rôznym profilom a predchádzajúcimi skúsenosťami.


Tieto organizácie boli zapojené do mnohých rôznych projektov podporovaných programom Erasmus+. Tieto projekty pochádzajú z oblasti mládeže, vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a školského vzdelávania a umožnili konzorciu vytvoriť siete spolupráce s rôznymi inštitúciami a organizáciami. Vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam môže konzorcium prispieť k silnému vplyvu v rôznych oblastiach programu Erasmus+ šírením výsledkov projektu vo svojich existujúcich sieťach. Náš projekt priamo slúži Agende zručností EÚ tým, že podporuje rozvoj digitálnych zručností mladých ľudí a zelených zručností v obehových sektoroch

Projekt spája skúsenosti 6 rôznych inštitúcií z 5 krajín a vytvára celoeurópsku synergiu na rozvoj zručností mladých ľudí súvisiacich s obehovým hospodárstvom. Obehové hospodárstvo je jednou z politických priorít EÚ a práca, ktorú v tejto oblasti musia vykonať partnerské krajiny, prispeje k vytvoreniu trvalo udržateľných komunít, ekologickým prechodom a boju EÚ proti klíme. S cieľom predchádzať nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá je jedným z hlavných problémov krajín EÚ, budú všetci partneri pristupovať k projektu zo svojich národných perspektív a v rámci svojej odbornosti prispejú k rozvoju inovatívnych produktov súvisiacich s mládežníckym sektorom. Šírenie výsledkov projektov nadnárodnej spolupráce širšiemu publiku podporuje rozvoj nových sietí spolupráce.


Analýza potrieb

Prechod na zelené hospodárstvo si vyžaduje zásadný posun v úlohách a zručnostiach pracovníkov na celom svete. Posilnenie kapacity našich zamestnancov a organizácií v našej sieti na rozvoj zelených, obehových a digitálnych zručností NEET a menej oportunizovanej mládeže
- Zvyšovanie vedomostí, zručností a chápania NEET o kruhových systémoch
- Zavádzanie zelených technológií a výrobných procesov a rozvíjanie zručností personálu, ktorý ich bude implementovať
- Vybaviť mládežníckych profesionálov, učiteľov a školiteľov najnovšími informáciami o environmentálnych problémoch a zelených zručnostiach
- Zvyšovanie povedomia o ekologických pracovných príležitostiach a rozvoj spolupráce v oblasti zosúlaďovania pracovných miest a zamestnancov vrátane príležitostí na odbornú prípravu
- Prinášame do nášho konzorcia kruhovejšiu a zelenšiu štruktúru


- Rozvoj inštitucionálnych kapacít prostredníctvom zamestnávania znevýhodnenej mládeže prostredníctvom inkluzívnejších a dostupnejších činností neformálneho vzdelávania
- Implementácia postupov obehového hospodárstva v našich inštitúciách
- Zvyšovanie povedomia o význame zelených a obehových zručností v boji proti zmene klímy a znečisťovaniu životného prostredia
- Rozvoj spoločenskej zodpovednosti

1. ÚČASTNÍCI Z PARTNERSKÝCH ORGANIZÁCIÍ: Manažéri, školitelia, výskumníci z oblasti mládeže, projektoví manažéri, administratívni pracovníci a iní odborníci budú tvoriť personál partnerov priamo zapojených do vývoja projektu. Personál pracujúci na projekte na osobnej/profesionálnej úrovni;
- Šírenie informácií o produktoch projektu
- Motivovanie potenciálnych užívateľov výsledkov projektu
- Podporiť možné iniciatívy vytvorené prostredníctvom projektových aktivít
- Podpora ďalších iniciatív inšpirovaných projektom
- Účasť na multiplikačných podujatiach reprezentujúcich projekt a jeho produkty
- Vytváranie sietí na európskej úrovni v oblasti krížových zručností a súvisiacich otázok v projekte.
- Vymieňajte si skúsenosti s inými odborníkmi a projektovými manažérmi.


2. MLÁDEŽ (vrátane tých, ktorí majú menej príležitostí): Uskutoční sa efektívna kampaň na sociálnych médiách s cieľom podporiť účasť mládeže na aktivitách. S kampaňou budú vyjadrené informácie ako čas, hodina, podmienky prístupu, obsah a rečníci podujatia.
- 100 až 500 ľudí z každej krajiny s virtuálnymi kurzami obehového hospodárstva
- Celkovo 250 ľudí, 50 z každej krajiny s hrou únikových miestností
3. PRACOVNÍCI S MLÁDEŽOU (experti, školitelia, zástupcovia verejnosti a mimovládnych organizácií): Uskutočnia sa inštitucionálne návštevy a budú im zaslané pozvánky s pozvánkou na aktivity projektu. Program s informáciami o cieľoch podujatia, aktivitách a pod. bude účastníkom doručený prostredníctvom pozvánok. Mládežnícki operátori zašlú informačné formuláre s profilom personálu organizačnej inštitúcii/organizácii prostredníctvom e-mailu.
- Školiteľ príručky Green and Circular Skills Handbook školí 10 ľudí z každej krajiny, celkovo 50 ľudí
- Celkovo sa na multiplikačných podujatiach projektu zúčastnilo 200 ľudí, 40 z každej krajiny.
4. podniky, mládežnícke organizácie a verejné inštitúcie v celej EÚ
- 25 inštitúcií/organizácií, z ktorých 5 je kooperačnými partnermi

Pri určovaní potrieb boli použité dva rôzne spôsoby. Títo:
1. Štúdia medzinárodných štúdií: Výsledky celosvetového výskumu potrieb zručností pre ekologickejšie ekonomiky Medzinárodnej organizácie práce (ILO) v spolupráci s Európskym centrom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) predstavujú veľkú vzorku pre analýzu potrieb. v našom projekte. Pretože tento výskum sa uskutočnil v 21 krajinách, ktoré predstavujú 60 percent svetovej populácie, 59 percent globálneho HDP a 49 percent globálnych emisií CO2. Štúdie jednotlivých krajín zistili, že zmena v zamestnaní, a teda aj v zručnostiach, je výsledkom štyroch faktorov zmeny: fyzických zmien v životnom prostredí, politík a predpisov, technológií a inovácií, ekologickejších trhov s produktmi a službami a spotrebiteľských návykov.


2. Prieskumná štúdia: 6 organizácií, ktoré tvoria naše konzorcium, aplikovalo dotazníky, vrátane súboru zelených zručností, pre svojich firemných zamestnancov a 500 ľudí vo veku od 15 do 30 rokov v ich vlastných krajinách. Podľa výsledkov prieskumu účastníci; 48 % prevencia znečisťovania, 37 % predchádzanie vzniku odpadu, 57 % výroba obnoviteľnej energie, 43 % zlepšovanie životného prostredia, 56 % manažment ekosystémov, 38 % vzdelávanie o udržateľnosti, 54 % environmentálny audit, Dospelo sa k záveru, že 41 % nemalo dostatočné informácie o environmentálnom financovaní , 58 % na environmentálne politiky, 63 % na výskum udržateľnosti a 29 % na trvalo udržateľný rozvoj

Nízkokvalifikovaná mládež predstavuje znevýhodnenú skupinu pri hľadaní zamestnania. Projekt vytvorí inovatívne nástroje, ktoré poskytnú mladým ľuďom zelené a udržateľné zručnosti požadované obehovým hospodárstvom a vytvoria príležitosti pre kvalitné zamestnanie. Projektoví partneri obohatia neformálne vzdelávacie metódy/nástroje v sektore mládeže využívaním inovatívnych a aktuálnych technológií na dosiahnutie hmatateľných výsledkov. Zamestnanci všetkých partnerstiev si budú zlepšovať svoje osobné/profesionálne profily vzájomným zdieľaním vedomostí a skúseností. Je založená na vývoji príručky, virtuálnych kurzov, hier Escape Room, miestnej projektovej práce, multiplikačných podujatí, šírenia a vytvárania sietí, aby vyhovovali potrebám konzorcia a cieľových skupín..

Projektové produkty; Budú existovať dostupné a vysokokvalitné vzdelávacie nástroje na školenie mladých ľudí a mladých operátorov v oblasti obehového hospodárstva. Pomocou virtuálnych kurzov sa s cieľovým publikom spojí štruktúrovaný obsah o obehovom hospodárstve a odborníci v tejto oblasti. Zvýši sa ochota kvalifikovanejšej mládeže zapojiť sa do obehových aktivít a ich iniciatív na riešenie klimatickej krízy. Mladí ľudia s ekologickejšími zručnosťami budú mať posilnený profil pre zamestnanie tým, že rozpoznajú pracovné príležitosti v týchto sektoroch.


Hra Escape rooms poskytne kompetencie, ktoré by mladí ľudia mali mať pri prechode z lineárneho ekonomického systému na systém obehového hospodárstva. Hry povzbudia mladých ľudí, aby preskúmali zručnosti v obehových sektoroch, sociálnom podnikaní a aktívnom občianstve. Miestne aktivity a multiplikačné podujatia zabezpečia distribúciu a používanie, ktoré posunie používanie produktov z lokálneho na medzinárodný rozmer. Sieťové aktivity poskytnú všetkým partnerom základ, aby ich kontaktovali a zdieľali výsledky projektu s cieľom nadviazať novú spoluprácu na miestnej/regionálnej/národnej/EÚ.

Video Image
Partnerské organizácie