Loader

Prezentácia organizácie

EDU 4 U je mimovládna organizácia - združenie, ktoré vzniklo na podporu a uspokojovanie vzdelávacích, sociálnych a kultúrnych potrieb rôznych cieľových skupín. Cieľom organizácie je zabezpečovať a propagovať aktivity na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni. v oblasti vzdelávania, spoločenských a kultúrnych aktivít, ako aj podporovať priateľský vzťah so zahraničím. Organizácia pôsobí v meste Sečovce na východnom Slovensku neďaleko Košíc, ktoré boli v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry. Naša organizácia vznikla s cieľom umožniť rôznym cieľovým skupinám rozvíjať svoju osobnosť a byť aktívnymi v spoločnosti, v ktorej žijú.
Činnosť našej organizácie je rozdelená do nasledujúcich skupín:

1. Vzdelávanie a mimoškolské aktivity
- podporovať aktivity a vzdelávanie na rôznych úrovniach, ako aj celoživotné vzdelávanie v rôznych oblastiach,
- podporovať vzdelávanie zdravotne postihnutých a znevýhodnených skupín,
- propagovať e-learning ako dôležitý vzdelávací nástroj,
- podporovať vzdelávanie a vytvárať príležitosti pre marginálne skupiny,
- organizovať kultúrne, spoločenské a športové aktivity vedúce ku globálnemu vzdelávaniu, rozvoju, spolupráci a pomoci,
- podporovať kultúrne, športové a umelecké aktivity,
- vytvárať podmienky a zázemie pre cestovný ruch a služby a propagovať náš región.
2. Ochrana zdravia a pohoda:
- propagovať zdravý životný štýl a predchádzať chorobám prostredníctvom vzdelávania,
- podporovať bezpečné a priateľské vzdelávacie prostredie a bojovať proti šikanovaniu.
3. Rozvoj spoločenskej zodpovednosti:
- podporovať demokratické princípy a hodnoty,
- podporovať komunikáciu a dialóg v komunite,
- podporovať komunikáciu a spoluprácu na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni v rôznych oblastiach života.

Naše združenie prispieva k pochopeniu európskeho občianstva a podporuje princípy budovania zjednotenej Európy. Aktívne prispieva k rozvoju regiónov, ale aj k rozvoju cestovného ruchu pri zachovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Aktivity a odbornosť organizácie v oblastiach relevantných pre projekt a zručnosti kľúčových ľudí zapojených do projektu

EDU 4 U podporuje medzinárodnú spoluprácu a medzikultúrny dialóg, vedenie a poradenstvo v osobnom a pracovnom živote a zároveň vytvára most medzi vzdelávaním a trhom práce prijímaním inovatívnych metód vzdelávania a poskytovaním vzdelávania a rekvalifikácie druhej šance. EDU 4 U spolupracuje a podporuje spoluprácu medzi školami, centrami voľného času, športovými klubmi, úradmi práce a obecnými úradmi. Podporuje rôzne sociálne vrstvy (seniori, nezamestnaní, marginálne skupiny) k efektívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času. Poskytuje príležitosť všetkým bez ohľadu na vek, pohlavie, sociálne, náboženské a politické pozadie. EDU 4 U venuje osobitnú pozornosť ľuďom, ktorí sú znevýhodnení z geografického, sociálneho, kultúrneho či zdravotného hľadiska

EDU 4 U tiež zabezpečuje spoluprácu medzi školami a budúcimi potenciálnymi zamestnávateľmi s cieľom znížiť nezamestnanosť. EDU 4 U poskytuje aktivity pre mládež s cieľom predchádzať negatívnym spoločenským javom, akými sú predčasné ukončenie školskej dochádzky, kriminalita, násilie a závislosti. Podnecuje mládež k aktívnemu, efektívnemu a užitočnému tráveniu voľného času na rozvoj ich osobnosti v mnohých smeroch. Právna zástupkyňa je zapojená do medzinárodných projektov od roku 2005. Bola koordinátorkou bývalých projektov partnerstva škôl Comenius a Leonardo, ako aj výmenných pobytov škôl a projektov etwinning. Zúčastnila sa aj Modelu UNESCO v Buenos Aires v Argentíne a pripravuje študentov na toto podujatie. Pripravuje študentov na výmenné pobyty a projektové stretnutia v zahraničí a organizuje projektové stretnutia v škole pre projektových partnerov.

Má skúsenosti s prípravou ľudí na mobilitu z kultúrnej, jazykovej a sociálnej stránky. Ostatné kľúčové osoby pôsobia v oblasti vzdelávania. Pôsobia na strednej škole a okrem toho sa zameriavajú na kariérne poradenstvo pre študentov. Majú tiež skúsenosti s medzinárodnými projektmi ako členovia projektového tímu. Keďže všetci kľúčoví zamestnanci sú aktívni v práci s mládežou, zameriavajú sa najmä na aktivity na podporu efektívneho a užitočného trávenia voľného času. Kľúčoví pracovníci pôsobia v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania, keďže zabezpečujú aktivity na trávenie voľného času mládeže. Sú to ľudia, ktorí majú skúsenosti s organizovaním kultúrnych, spoločenských a športových aktivít.